Vyhlášení voleb do školské rady (2021)

Typ sdělení

Text sdělení

 

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s Volebním řádem školské rady vyhlašuji volby do školské rady Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické.

Školská rada Jaboku je devítičlenná:

  • 3 členy volí ze svých řad studenti
  • 3 členy volí pedagogičtí pracovníci ze zaměstnanců školy
  • 3 členy jmenuje zřizovatel

Podle § 168 školského zákona se školská rada zejména vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, podává podněty řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům.

K provedení voleb jmenuji v souladu s Volebním řádem školské rady komisi ve složení:

  • Petr Jandejsek (předseda)
  • Žofie Kavale (členka)
  • Karolína Hanzlíková (členka)

Volební komise zajistí funkčnost a správné nastavení programu „E-volby" v informačním systému školy.

Návrhy kandidátů na členství ve školské radě lze podávat od středy 29.9. do čtvrtka 14.10. do 18:00 v knihovně Jaboku. Jednoho kandidáta může společně navrhnout i více navrhovatelů. Formuláře pro návrh kandidátů jsou k dispozici v sekretariátu, v knihovně, případně jsou ke stažení v informačním systému školy. Použití formuláře není pro podání návrhu podmínkou.

Návrh musí obsahovat:

  • označení skupiny voličů, za které je kandidát nominován (studenti - pedagogové)
  • jméno a příjmení navrženého kandidáta
  • jméno/a, příjmení a podpis/y navrhovatele/ů
  • datum a podpis navrženého kandidáta, jímž potvrzuje svůj souhlas s kandidaturou.

Volební listiny navržených kandidátů budou zveřejněny nejpozději 15.10. 2021 na vývěsce a v informačním systému školy.

Tajné volby se uskuteční v době od středy 20. 10. 2021 od 7.00 hod. do čtvrtka 21.10. 2021 do 22.00 hod., a to prostřednictvím informačního systému IS Jabok (Osobní administrativa - E-volby). V systému bude vypsána zvlášť volba pro učitele a zvlášť pro studenty.

Výsledky voleb budou zveřejněny na vývěsce, na internetových stránkách a v informačním systému školy do 25.10.2021.

V Praze dne 27. září 2021                                                                 

 

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

ředitel školy

 

Vyhlášení voleb do školské rady (PDF, 725 kB)

Listina navržených kandidátů do Školské rady Jaboku (2021)

 

 

 

Platné do