Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV - A2019/1270-SP

Komu je kurz určen

Anotace

Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka“ je zacílen především na sociální pracovníky pracující nebo přicházející do kontaktu s předluženými klienty. V rámci kursu budou jeho účastníci seznámeni se základními pojmy z oblasti dluhové problematiky. Dále budou posíleny jejich znalosti a schopnosti v oblasti finančního plánování. Účastnící si budou moci vyzkoušet sestavení fiktivního rozpočtu v bezpečném prostředí. Účastníkům kursu bude dále vysvětlen mechanismus životního cyklu závazku, včetně návrhů řešení jednotlivých situací. Prostřednictvím modelové situace se budou moci účastnit simulace vedení rozhovoru s předluženým klientem.

Absolvent kursu se orientuje v základních právních předpisech týkajících se dluhové problematiky. Absolvent kursu byl poučen o základních pravidlech finančního plánování – zejména s ohledem na principy vedení osobního a rodinného rozpočtu. Absolvent byl seznámen s životním cyklem závazku a dokáže identifikovat, v jaké fázi cyklu se dlužník nachází. Absolvent je informován o existenci poraden pro dlužníky a dalších návazných službách.

Obsah kurzu

 • Základy finančního plánování a zdravých financí.
 • Základy finančního plánování a zdravých financí – práce s modelovým rozpočtem.
 • Alternativy k půjčce.
 • Možnosti získání půjčky.
 • Proces sjednávání půjčky, rizika.
 • Rozbor smlouvy o půjčce.
 • Zvláštní aspekty spotřebitelského úvěru.
 • Životní cyklus půjčky.
 • Trestní aspekty.
 • Potíže se splácením.
 • Postup věřitele při nesplácení půjčky.
 • Nástin průběhu soudního řízení. 
 • Možnosti výkonu rozhodnutí. 
 • Průběh exekuce, oprávnění exekutora.

Maximální počet účastníků

15