Úvod do arteterapie

Rozsah

24 hodin

Anotace

Obsahem kurzu je seznámení se s arteterapií jako metodou a způsobem práce v rámci sociálních služeb. Jde v něm zejména o pochopení a využití terapeutického potenciálu práce s výtvarnou tvorbou při práci s klientem. Úkolem kurzu je vymezení arteterapie v oblasti různých  terapeutických metod a přístupů, možností, které se vztahují k jednotlivým terapeutickým přístupům a zejména indikacím dle potřeb klientů v oblasti sociální patologie. Důležitým aspektem je sebezkušenostní zaměření kurzu tvořící předpoklad pro jakoukoliv práci s lidmi. Spočívá v komunikaci nad vlastní tvorbou. Tématicky se sebezkušenost týká především práce s hodnotami a práce s identitou. Studenti se seznámí s expresívní a receptivní složkou arteterapie, s diagnostickou a terapeutickou oblastí, s úlohou změn ve výtvarné tvorbě v návaznosti na obtíže klientů, možnostmi a mezemi interpretací výtvarné tvorby, symbolikou ve výtvarných artefaktech, se zásadami komunikace nad výtvarnou tvorbou a způsobem kladení otázek. Frekventanti kurzu se dozvědí o barvách a dalších formálních, obsahových i procesuálních aspektech výtvarné tvorby. Teoreticky se témata kurzu opírají o vývojové teorie Piageta, Loewenfelda a Eriksona.  Z arteterapeutických přístupů se kurz podrobněji  orientuje na výklad dynamicky  a behaviorálně orientované arteterapie. Nedílnou součástí je vymezení kompetencí oboru a diskuse nad  etickými otázkami a možnými dilematy.

Cílové kompetence

Účastníci získají orientaci o možnostech arteterapeutických aktivit při práci s klienty sociálních služeb. Seznámí se s technikami a metodami použitelnými jak v rámci individuální práce s jednotlivcem, tak ve skupinových činnostech. Cílem je umět využívat harmonizující potenciál výtvarné tvorby a orientovat se ve výtvarných artefaktech klientů z hlediska obsahu, formy, procesu a změn tak, aby mohlo docházet k adekvátní komunikaci. Naučí se rozpoznávat možnosti zadání dle potřeb a indikace klientů.

(4 x 6 hod.)

Maximální počet účastníků

22