Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS

Rozsah

16 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz je založen na interakčním a zážitkovém principu, kde teoretické úvahy jsou podávány pouze v nezbytné míře.  V první části je věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. V následující části se stručně věnujeme vývojovým charakteristikám dětí, jejichž znalost je stěžejní pro správné vedení rozhovoru s dítětem. Zohlednění etických zásad a právních norem při práci s dítětem - co mohu dítěti ze své pozice skutečně slíbit?

Druhá část kurzu je zaměřena zejména na praktické dovednosti komunikace s dítětem. Je věnována otázkám vedení rozhovoru s dětmi se syndromem CAN a CAS, otázkám věrohodnosti jejich vyjádření, prostorám pro vedení rozhovoru s dítětem a některým vhodným technikám, které jsou pro tyto účely doporučované (např. dětská kresba apod.) Procvičovat se budou některé praktické nástroje při vedení rozhovoru - vymezení cíle spolupráce, pojmenování problému, hodnocení pokroku. Vymezení role, ve které se vůči dítěti nacházím.

Cílové kompetence

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany práv dětí ohrožených syndromem CAN a CAS z pohledu porozumění a zvládání komunikačních kompetencí v kontaktu s dítětem v takovémto ohrožení. Cílem je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti účastníků kurzu v oblasti znalostí specifických dovedností rozhovoru s dítětem při podezření na syndrom CAN a CAS. Tento cíl vychází ze zásad kompetence rozvíjení účinné komunikace v praxi sociálního pracovníka. Druhotným cílem kurzu je snaha poskytnout orientační vodítka pro to, aby se sociální pracovník v kontaktu s dítětem určitého věku rychle zorientoval a odhadl, zda pozorované chování odpovídá tomu, co se od dítěte daného věku očekává nebo zda lze hovořit o více či méně závažné odchylce a je nutné zajistit spolupráci lékaře nebo jiného specialisty. Mimo teoretické znalosti je tento kurs významně orientován na práci se sebereflexí v oblasti často tabuizovaných emocí spojených s brachiálním chováním vůči dětem a se sexuálním násilím na dětech.

Maximální počet účastníků

16