Rozvoj osobních, profesních a sociálních kompetencí jako prevence syndromu vyhoření /v pedagogické praxi

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - 2017/181217-224/1

MSMT- 22289/2017-2-872

Anotace

Absolvent kurzu se na pokročilé úrovni orientuje v konstruktu „burn-out syndrom“, rozumí psycho-sociálnímu kontextu tohoto jevu, chápe souvislost vlastního emočně-motivačně-hodnotového systému s prevencí resp. vznikem vyhoření. Vědomě reflektuje svoje osobní i profesní schopnosti, dispozice, tendence, návyky, motivační a hodnotové prvky, které fungují jako faktory vzniku i prevence vyhoření. A zná možnosti, jak tyto faktory ovlivňovat – posilovat resp. redukovat. Na základě znalostí a sebereflexe dokáže systematicky zvyšovat a průběžně udržovat svoji odolnost vůči vyhoření.

Obsah kurzu

  • Syndrom vyhoření – definice fenoménu “burn-out syndrom”. Současná vědecká interpretace.
  • Východiska a cíle profese, profesiogram. 
  • Indikace a kontraindikace „burn-out“.
  • Osobní a spirituální život pracovníka a profesní hodnoty v sociálních službách. Kodex, standardy a profesní integrita.
  • Zdraví a duševní kondice v souvislosti s chronickým stresem. Zmapování současného stavu účastníků a atribučních tendencí ve vztahu k vyhoření.
  • Kdo odolá náročným životním situacím? (Resilience a nezdolnost osobnosti, copingové strategie a jejich vztah k osobnostním charakteristikám). 
  • Psychologické možnosti prevence vyhoření u jednotlivce.
  • Principy emočně-motivačního a hodnotového systému.
  • Příklady dobré profesní praxe jako cesta k eliminaci rizik “burn-out”.

Maximální počet účastníků

20