Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT- 31199/2020-3-733

Cílové kompetence

  • Absolvent kurzu je veden ke zcitlivění pro porozumění souvislostí spojených s tématy viny, smíření a odpuštění ve vzdělávacím a výchovném procesu. Rozumí práci s vinou a smířením jako tématům výchovy k eticky zralému lidství.
  • Zná vybrané techniky a postupy pro řešení konfliktů a mezních situací (kriminalita, neštěstí, zranění, úmrtí apod.), které se dotýkají dětí a mládeže jako jednotlivců i členů kolektivů. Zná návazná zařízení a služby, které lze při těchto situacích využít.
  • Je schopen pracovat s jednotlivci a se skupinou na řešení vybraných životních a výchovných situací, které v sobě mají aspekt viny/provinění, potřeby mezilidského smíření i smíření se s nastalou situací.
  • Kurz slouží k růstu etické a mravní kompetence každého účastníka a specifikuje své zaměření na pedagogické pracovníky. Absolvent kurzu může působit jako poradce ředitele v oblasti zvládání mezních situací.
  • Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti komunikace, emoční inteligence
    a sebereflexe.

Obsah kurzu

1) Úvod: seznámení lektorů a účastníků, práce s očekáváním účastníků. Lektor představí vybrané situace, ve kterých je možné získané znalosti a dovednosti využít. Vstupní diskuse s účastníky nad tématy kurzu. Uvedení do kulturního a spirituálního rámce, ve kterém se budeme tématu věnovat, představení multidisciplinárního přístupu.

2) Porozumění tématu viny u sebe a druhých a osvojení si základních postupů pro tvořivou práci s vinou. Získání základního antropologického náhledu, že každý člověk je schopen (odlišně podle věku a úrovně mentálního vývoje) vydávat ze sebe dobré i zlé, nikdo není ke zlému zcela předurčen svým původem; rozhovor o výhodách sebereflektujícího přístupu k pedagogické práci. Práce s vinou v kolektivu  dětí a mládeže. (Dramatizovaná četba textu, skupinová reflexe textu, využití prvků zážitkové pedagogiky).

3) Význam odpuštění pro osobní zdraví, pohled na vinu a smíření z hlediska oborů psychologie
a psychoterapie
, využití těchto přístupů v pedagogickém prostředí – specifika pedopsychologie, různé druhy konfliktů v různých věkových skupinách a možnosti přiměřené reakce pedagoga na principech otevřené komunikace. (Přednáška, práce s kazuistikami účastníků, nácvik komunikačních situací).

4) Vina, odpuštění, smíření v teologické etice, spirituální péči a pastorační práci: Vina/odpuštění/smíření v kontextu různých pojmů z oblasti etiky – hledání (osobních, společně platných) měřítek pro posouzení viny; souvislost morálek, mravnosti, étosu povolání, morality; role svědomí; vztah právní a morální viny, lidských práv; pojetí člověka. Téma viny v náboženském kontextu – hřích a „hříchy“, odpuštění, smíření v souvislosti s propriem křesťanské spirituality, mravnosti a etiky – příklady problematiky viny/hříchu, odpuštění, smíření ve vybraných krátkých filmech (kontext rodiny, partnerských vztahů, proměny života).

5) Využití symbolů a rituálů při práci se smířením, zejména v mezních situacích – základní náhled do teorie symbolů a především nácvik jejich použití při kolektivním a individuálním vyrovnáváním se s problémy (provinění, neštěstí, ztráta blízké osoby aj.). Využití témat smíření jako prostředku k pedagogickému působení (občanské a osobnostní formaci studentů) – potřeba přizpůsobit s ohledem na věk dětí/žáků/studentů. (Příklady symbolů a rituálů, modelové řešení vybraných situací z pedagogického prostředí, hraní rolí, příklady dobré praxe).

6) Závěr kurzu: společná a individuální reflexe kurzu, evaluace. (Diskuse v kruhu).

Maximální počet účastníků

18