Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole

Rozsah

8 hodin

Anotace

Kurz seznamuje účastníky se základními interdisciplinárními fakty o Romech a uvádí je do širšího sociokulturního a historického kontextu. Přispívá tak ke schopnosti akceptovat a vysvětlovat jinakost kultury a komunikace v běžné pedagogické praxi. Kurz je dále zaměřen na specifika fungování romského dítěte ve škole, romský etnolekt češtiny, jeho vliv na neúspěch ve vzdělávacím procesu a možnosti jak s ním pracovat, práce s romskou rodinou.

Cílové kompetence

Absolvent kurzu by měl být schopen akceptovat, respektovat a vysvětlovat jinakost romské kultury a komunikace v běžné praxi sociální a pedagogické práce. Specifika, se kterými se setkává v souvislosti s Romy, by měl umět zasadit do širšího kulturního, sociálního i historického rámce. Současně by měl být schopen kriticky reflektovat předsudky a stereotypní myšlení v diskuzích o Romech. Zároveň by pak měl odhalovat paternalismus a etnocentrismus ve vlastním přístupu k Romům.

Maximální počet účastníků

20

Podpořeno z projektu

Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha – pól růstu ČR