Aktuální právní problémy v sociální práci

Rozsah

8 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz je zaměřen na představení aktualit z právní oblasti, které mají význam pro výkon sociální práce, a následnou diskusi o jejich dopadech. Náplň konkrétního kurzu bude záviset na aktuálním politicko-právním vývoji a přáních účastníků kurzu. Přihlášeným účastníkům bude 2 týdny před konáním kurzu zaslán email s nabídkou cca 4 až 6 aktuálních témat, ze kterých si budou moci dvě vybrat. Dvě nejvíce žádaná témata pak budou v rámci kurzu představena a prodiskutována.

Ilustrativní příklady témat: omezení náboženské svobody klientů v konkrétních situacích, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu, náhrada nemajetkové újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy), přístup nemajetných ke spravedlnosti, právní aspekty dluhové problematiky atp.

Maximální počet účastníků

20